energetski management  

Energetski management


 

     

vzpostavitev energetskega knjigovodstva (EK) 

 

   

uvedba in izvajanje ciljno usmerjenega energetskega upravljanja objektov

 

   

jamstvo prihrankov rabe energije in vode


 

Energetsko upravljanje

Z uvedbo energetskega upravljanja izvajalec zagotavlja izvajanje spremljanja stanja, pregled delovanja energetskih naprav in sistemov. Na osnovi rezultatov pripravi analizo porabe energije in stroške oskrbe z energijo ter naročniku predlaga ukrepe za znižanje porabe in investicijsko vzdrževanje. Izvajalec za prihranke jamči.

 

Izvajalec se zavezuje naročniku v okviru energetskega upravljanja voditi energetsko knjigovodstvo, ter na sestankih z naročnikom 1 x letno predstaviti rezultate. Izvajalec se zavezuje izobraziti osebje naročnika v zvezi s sistemom in predajo sistema v upravljanje po izteku pogodbene dobe. Izvajalec garantira življenjsko dobo vgrajene opreme za energetsko upravljanje ves čas izvajanja te pogodbe ter še najmanj šest mesecev po poteku pogodbene dobe. 

 

 


Vzpostavitev energetskega knjigovodstva (EK)

Energetsko knjigovodstvo je osnovni instrument, ki omogoča boljši pregled nad rabo energentov in njihovimi stroški. Vključuje spremljanje in analize porabe energentov in vode ter stroškov zanje. Na podlagi teh analiz lahko kakovostno pripravimo osnove za odločitev o uvedbi posameznih ukrepov za zmanjšanje rabe energije. Energetsko knjigovodstvo omogoča hitro ugotavljanje morebitnih odstopanj dejanskega stanja od načrtovanega oziroma želenega ter posledično tudi hitro odpravljanje napak, ki so pripeljale do neželenega stanja. Poleg tega omogoča tudi spremljanje učinkov izvedbe posameznih ukrepov učinkovite rabe energije. Lastniku in uporabnikom stavbe omogoča, da so energetski parametri v vsakem trenutku nadzorovani, predpogoj za učinkovito izvajanje energetskega knjigovodstva pa je vzpostavitev sistemov merjenja rabe energije.

Prioritetno je potrebno poskrbeti, da se v posameznem objektu vzpostavi sistem merjenja rabe energije po porabnikih oziroma namenih, šele potem se lahko pristopi k učinkovitemu spremljanju energetskih parametrov. Energetsko knjigovodstvo predstavlja vzpostavitev osnovnega spremljanja rabe energije. Izvaja se na podlagi spremljanja faktur in mesečne rabe energije. Je osnova za izvedbo učinkovitih energetskih študij, prenov in izvedbo ESCO projektov.

 

Za vodenje energetskega knjigovodstva uporabljamo programsko opremo EnergyWatch, ki omogoča:

Spremljanje rabe
Analiza rabe energije
Izdelava poročil

- pregled porabe energentov v objektu,

- pregled porabe vode,

- spremljanje stroškov energentov,

- spremljanje stroškov vode.

- analiza rabe energije glede na dnevni temperaturni primanjkljaj,

- analiza rabe energije glede na število uporabnikov,

- primerjava rabe med leti,

- primerjava podobnih objektov med seboj.

- avtomatsko generiranje poročil.

 

Programski paket omogoča spremljanje rabe in stroškov na letnem in mesečnem nivoju. 

 

Storitev energetskega knjigovodstva zajema:

- dostop do storitve energetskega knjigovodstva preko spletnega portala EnergyWatch,

- vnos objektov in vnosnih polj in vzpostavitev začetnega stanja,

- vnos uporabnikov in določitev njihovih pravic,

- začetno izobraževanje za delo s portalom (uporabnike določi naročnik),

- pomoč uporabnikom v obsegu 3 ure mesečno.

 

  


Uvedba in izvajanje ciljno usmerjenega energetskega upravljanja objektov

Izvajalec izvaja dela ciljno usmerjenega energetskega upravljanja objekta kot dober strokovnjak, vendar ne v večjem obsegu kot 180 h/leto. 

 

Izvajamo naslednje aktivnosti:

- strokovno energetsko svetovanje za učinkovito rabo energije,

- podporne storitve energetskemu menedžerju oziroma tehničnemu kadru zadolženemu za energetiko,

- identifikacija in priprava možnih ukrepov za povečanje prihrankov energije in znižanje stroškov oskrbe z energijo,

- pomoč pri uporabi energetskega knjigovodstva in CSREV,

- priprava zahtevanih analiz s strani naročnika,

- kontinuirano spremljanje razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov in priprava vlog za prijavo na aktualne razpise.

 

Dodatne storitve v okviru predvidenih ur:

- kontinuirano izvajanje izobraževanja za zaposlene,

- priprava projektne dokumentacije,

- nadzor in vodenje investicij za povečanje energetske učinkovitosti.

 

 


Podatki o prihrankih

Izvajalec jamči naročniku prihranke zaradi uvedbe energetskega knjigovodstva in prihranke zaradi izvajanja usmerjenega energetskega upravljanja objektov na rabi energije potrebne za ogrevanje objektov. 

Delež prihranka, ki pripade izvajalcu 
Izvajalec prejme v času trajanja te pogodb plačilo za zajamčeni prihranek, za vsako obračunsko obdobje posebej. Če je izvajalec dosegel zajamčeni prihranek, mu pripada dogovorjeni delež.